Obchodné podmienky

Po zaslaní objednávky zhotoviteľovi obdrží objednávateľ Zmluvu o dielo zhotovenú podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podpísaním tejto zmluvy dáva objednávateľ zhotoviteľovi súhlas na realizáciu daného diela a zároveň prehlasuje, že súhlasí so všetkými údajmi a podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Ceny na zmluve sú uvedené už po odpočítaní všetkých zliav.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať a dodať do dátumu uvedeného na zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť. 

Cena za dielo bude zaplatená priamo pri prevzatí tovaru objednávateľom, a to buď osobne od zhotoviteľa, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., za čo objednávateľ zaplatí poplatok vo výške 6,- Eur. V prípade objednávky pohárov pre partnerov alebo pohárov typu Hawai 3 (tieto v počte viac ako 20 ks) je výška poštovného 10,00 Eur.

Ak objednávateľ po udelení súhlasu na realizáciu zmení niektoré významné údaje potrebné na realizáciu diela (napr. menný zoznam žiakov, dátum stužkovej, a i.), je povinný ich zhotoviteľovi oznámiť v čo najkratšom čase po podpísaní zmluvy. Ak budú zmeny ohlásené v neskoršom termíne a už po vyhotovení diela, zhotoviteľ vykoná opravu na náklady objednávateľa.

V prípade stornovania objednávky je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu, a to vo výške 50 % z ceny diela uvedenej na zmluve.

Pri prevzatí zhotoveného diela sa objednávateľ vo vlastnom záujme zaväzuje, že do 24 hodín skontroluje daný tovar a takisto oznámi zhotoviteľovi prípadné vady alebo škody, inak zhotoviteľ za vady nezodpovedá.

Zhotoviteľ sa zaručuje dodať tovar v neporušenom stave. Avšak pri vadách ním zavinených, poskytne objednávateľovi bezplatne náhradu za poškodený tovar a zároveň mu ho bezplatne doručí. Ak k chybe dôjde pri nesprávnom zachádzaní objednávateľa s výrobkom, za vadu zhotoviteľ nezodpovedá.